Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU UKS BIAŁE ORŁY

§ 1

Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym, jak i w życiu codziennym.

§ 2

Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną oraz do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i specjalistycznym zawodniczym, w tym obozy sportowe  / zgrupowania.

§ 3

Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, turniejach i rozgrywkach ligowych.

§ 4

Zawodnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt sportowy znajdujący się na boiskach i salach treningowych. Sprzęt wykorzystywany w trakcie treningów będący własnością Klubu należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.

§ 5

Uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

§ 6

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach sportowych zobowiązani są do posiadania klubowego sprzętu sportowego. Wykaz niezbędnego sprzętu znajduje się na stronie internetowej klubu w zakładce Dla rodziców/Sprzęt Sportowy.


§ 7

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach sportowych zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego, obuwia oraz sprzętu sportowego niezbędnego w czasie zajęć.

§ 8

Zawodnicy reprezentujący Klub powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej oraz starać się uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów a także z zachowania.

a)      Klub  ma prawo wglądu w bieżące oceny szkolne  zawodnika w celu ich weryfikacji.

b)      W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce Zarząd Klubu na wniosek Trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

§ 9

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz nie instruowanie zawodników co do stylu gry. Instruowanie zawodników leży tylko w gestii Trenerów.

§ 10

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.

§ 11

Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

§ 12

Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników

§ 13

Składki zawodnicze należy wpłacać do 10 –go dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu. Składki zawodnicze są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień płacimy do 10 września).

§ 14

W tytule przelewu należy wpisać: „ Składka członkowska za: Imię, Nazwisko, rocznik (w którym trenuje zawodnik) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”.

§ 15

Kwota składki zawodniczej wynosi:

a)      130zł od osoby, która w klubie ma rodzeństwo

b)      160 zł pozostali zawodnicy

§ 16

Składka zawodnicza jest opłatą za członkostwo w klubie UKS Białe Orły, a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki. Obowiązują w okresie sierpień - czerwiec

§ 17

W przypadku nie opłacenia składki zawodniczej Klub zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia zawodnika na trening lub mecz.

§ 18

Istnieje możliwość starania się o obniżenie składek członkowskich lub ich zniesienie (tylko i wyłącznie w przypadku złej sytuacji materialnej, potwierdzonej dokumentami) poprzez pisemną prośbę do Zarządu Klubu.

§ 19

Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 10 minut przed  rozpoczęciem treningu.

§ 20

Zadatek wpłacony na obóz nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty, gwarantuje rezerwację miejsca na obozie.

§ 21

Zarząd Klubu zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek, organizacji meczów ligowych oraz dwa razy w roku udziału w turniejach piłkarskich (opłata wpisowego).

§ 22

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez UKS Białe Orły jest dobrowolne, dlatego Zarząd Klubu będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki zawodniczej.

§ 23

Każdego zawodnika obowiązuje punktualność przy wszelkich ogłoszonych zbiórkach.

§ 24

Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach, a także podczas wyjazdów (turnieje, obozy) organizowanych przez Klub.

§ 25

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na meczu ligowym lub sparingowym może być karana czasowym zawieszeniem na okres od 1 do 3 tygodni. W trakcie zawieszenia zawodnik będzie mógł brać udział w treningach, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze.

§ 26

Każdy zawodnik jest zobowiązany do wykonania specjalistycznych badań lekarskich oraz przedłożenia w Klubie aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny sportowej

§ 27

Każdy zawodnik jest zobowiązany do stawiania się w koszulce reprezentacyjnej na zbiórki przed meczem, sparingiem oraz wszelkie inne wyjścia organizowane przez Klub

§ 28

Klub zobowiązuje się do zapewnienia współpracy z firmami zewnętrznymi dostarczającymi sprzęt sportowy sygnowany herbem Klubu, który jest przez niego wymagany

§ 29

Zawodnik ma obowiązek niezwłocznie poinformowania Klub o wszelkich zmianach jakie zaszły w Karcie Informacyjnej Zawodnika

§ 30

Klub zobowiązuje się do zamieszczania wszelkich informacji dotyczących działalności klubu oraz rocznika poprzez oficjalną stronę Klubu http://www.bialeorly.com.pl/ drogą elektroniczną / poprzez Trenera

§ 31

Samowolne podjęcie treningów (bez zgody Zarządu Klubu) w innym klubie, może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego klubu na okres 1-12 miesięcy. W takim przypadku sprawa będzie kierowana do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej celem dalszych wyjaśnień

§ 32

W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:

a)      Złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych

b)      Przedstawienie pisma nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika

c)      Zdania klubowego sprzętu sportowego do wskazanej przez Klub osoby

d)      Rozliczenie składek Klubowych

e)      Uzyskanie zgody Zarządu UKS Białe Orły na zmianę barw klubowych

§ 33

Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania składki zawodniczej

Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.